Wyprawka szkolna

Wniosek - podręczniki 2015-16.rar
Skompresowany plik archiwum [10.6 KB]

„Wyprawka szkolna”

 

I N F O R MA C J A

 

W ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2015/2016r. „ Wyprawka szkolna”-  pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników będzie przysługiwać dzieciom pochodzącym z rodzin , których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 574,00 zł  miesięcznie a w rodzinie , w której jest dziecko niepełnosprawne  664,00 zł miesięcznie.

Dofinansowanie zakupu podręczników będzie wynosić:

 

 • dla uczniów  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z nich jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczających do klasy I i II szkoły podstawowej nie korzystających z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

 

 (*w przypadku  niekorzystania z podręcznika zapewnionego przez MEN)

do kwoty 175 zł*

 • dla uczniów  klasy III szkoły podstawowej;
 • dla uczniów klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;
 • dla uczniów:
 • słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją),   z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera), z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej uczęszczających do  klasy  III szkoły podstawowej oraz dla klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z nich jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczających do klas: III, V i VI szkoły podstawowej lub klas II i III gimnazjum niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną                z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym szkół ponadgimnazjalnych.

 

do kwoty 225 zł

 • dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących,                                             z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera),                           z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną                                       z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej uczęszczających do  klas V i  VI szkoły podstawowej, klas V i VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia lub klas II i III ogólnokształcącej szkoły baletowej, niekorzystających z podręcznika do kształcenia specjalnego

do kwoty 325 zł

 • dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących,                                          z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera),                           z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną                                       z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej uczęszczających do klas II i III gimnazjum, klas II  i III  ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas II i III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub klas V i VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego

 

do kwoty 350 zł

 • dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących,                                             z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera),                           z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną                                       z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej uczęszczających do zasadniczej szkoły zawodowej

 

do kwoty

390 zł

 • dla uczniów klasy IV technikum;
 • dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących,                                 z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera),                              z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną                                            z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej, uczęszczających do liceum ogólnokształcącego, technikum, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, liceum plastycznego lub klas VII-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej

 

do kwoty 445 zł

 • dla uczniów niesłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną                                        z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej, uczęszczających do klas II i III gimnazjum, klas II i III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas II i III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub klas
 •  V i VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, korzystających z podręczników                  do kształcenia specjalnego; w przypadku korzystania z części podręczników                 do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego, koszt podręczników do kształcenia ogólnego nie może być wyższy niż 303,50 zł

do kwoty 607 zł

 • dla uczniów niesłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną                                       z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej uczęszczających do klasy III szkoły podstawowej lub klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną                        z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klas III, V i VI szkoły podstawowej lub klas II i III gimnazjum
 • korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego; w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego, koszt dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub materiałów edukacyjnych nie może być wyższy niż 192,50 zł
 • dla uczniów niesłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną                                       z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej, uczęszczających do klas V i VI szkoły podstawowej, klas V i VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia lub klas II i III ogólnokształcącej szkoły baletowej
 • korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego; w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego, koszt dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego nie może być wyższy niż 308,00 zł

do kwoty 770 zł

 

 

Warunkiem otrzymania pomocy jest złożenie wniosku do dyrektora szkoły , w której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016 wraz z :

 •  zaświadczeniem o wysokości dochodów (w uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć oświadczenie o wysokości dochodów);
 • w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta
  ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego
  ;

            w terminie do 8 września 2015r.

 

Zespół Szkół Publicznych w Suchaniu
ul.K.A.Hlonda 1

 

tel. 91 5624012 
e-mail: spsu@post.pl

 

 

godziny pracy sekretariatu 7:00-15:30

Godziny otwarcia świetlicy:

Od poniedziałku do piątku       

     07:00 - 16:00       

 

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Zespół Szkół Publicznych w Suchaniu