"Jacek i Agatka"- zajęcia warsztatowo- teatralne

Luty, marzec 2015

Kwiecień 2015

Maj 2015

Czerwiec  2015

‘ Jacek And Agatka ‘ In Our School

( February-March 2015 )

Towards the end of February our primary school undertook drama workshops as part of a European Union project ‘ English Taught Differently ‘ aimed at three groups of pupils from classes I – IV. Along with the cooperation and involvement of parents, the children began to engage in the activities which involved stage production, pantomime and experience extending the vocabulary of the English language. In the first weeks of the arrangements, dramatic plays were decided upon, preparations for rehearsals were begun, artistic works related to the roles enacted by the children were created as well as vocabulary was extended due to language and physical games in which the children participated.

"JACEK I AGATKA" W NASZEJ SZKOLE

(luty-marzec 2015)

Z końcem lutego tego roku nasza szkoła podstawowa przystąpiła do realizacji zajęć warsztatowo-teatralnych w ramach projektu unijnego "Angielski Inaczej" skierowanych do trzech grup uczniów z klas I - IV. Przy stałej współpracy z rodzicami dzieci rozpoczęły pracę metodą inscenizacji, pantomimy i doświadczeń poszukujących poszerzając zasób słownictwa z języka angielskiego. Początkowe tygodnie pracy zaowocowały wyborem sztuk teatralnych i pierwszymi próbami spektakli, pracami plastycznymi związanymi         z odgrywanymi przez dzieci rolami w przedstawieniach oraz wzbogaceniem słownictwa poprzez udział w grach językowo-ruchowych.

 

Jacek And Agatka ‘ In Our School

( April 2015 )

During this period the workshops ‘ English Taught Differently ‘ focus upon drama activities which involve the practice of actors’ lines as well as memorizing new vocabulary of the screenplay. The children are eager to learn through language and physical games and also through artistic activities. All the pupils jointly wrote letters to their parents in the English language about the progress made during the classes; they also derived a lot of satisfaction from making and decorating envelopes. At that point the participants of the project begin to think about their costumes.

 

"JACEK I AGATKA" W NASZEJ SZKOLE

(kwiecień 2015)

W tym okresie warsztaty "Angielski Inaczej" obfitują w ćwiczenia teatralne z zakresu wymowy poszczególnych kwestii aktorskich oraz utrwalanie nowego słownictwa ze scenariuszy przedstawień. Dzieci chętnie uczą się przez zabawy językowo-ruchowe             i prace plastyczne. Wspólnym wysiłkiem uczniowie napisali po angielsku listy do rodziców o swoich postępach na zajęciach - "To my parents", chętnie też wykonali i ozdobili koperty. Uczestnicy projektu planują już swoje stroje sceniczne.

                                                “ Jacek And Agatka “ In Our School

( May 2015 )

The children found it a real challenge to memorize their lines. The rehearsals now are held on real stage where the pupils practice body posture, theatrical movement, intonation, explore the vocal range of voice and familiarize themselves with a microphone. With the help of parents, costumes for all actors are progressively being made. The stage design of the dramatic plays commences.

                                                                                        

"JACEK I AGATKA" W NASZEJ SZKOLE

(maj 2015)

Nie lada wyzwaniem okazało się dla dzieci przyswojenie treści swoich ról z pamięci. Próby przedstawień odbywają się już na prawdziwej scenie, gdzie uczniowie ćwiczą postawę       i ruch sceniczny, intonację i siłę głosu oraz oswajają się z mikrofonem. Z pomocą rodziców powoli powstają stroje dla poszczególnych aktorów. Rozpoczynają się prace nad scenografią sztuk teatralnych.

“ Jacek And Agatka “ In Our School

( June 2015 )

Our drama workshops are coming to an end. Now the pupils remember their lines very well, they participate in rehearsals with incidental music, they use gadgets, wear their costumes and put decorations. The ending of the project will take place in the after school club at 10 o’clock in June. Everybody is welcome!

 

"JACEK I AGATKA" W NASZEJ SZKOLE

(czerwiec 2015)

Zbliżamy się do uroczystego finału naszych zajęć warsztatowych. Teraz uczniowie doskonale znają treść swoich przedstawień, uczestniczą w próbach z podkładem muzycznym, używają gadżetów, elementów strojów i dekoracji. Zakończenie zajęć projektu odbędzie się 24 czerwca o godz. 10.00 w świetlicy szkolnej.

Zapraszamy! 

Zespół Szkół Publicznych w Suchaniu
ul.K.A.Hlonda 1

 

tel. 91 5624012 
e-mail: spsu@post.pl

 

 

godziny pracy sekretariatu 7:00-15:30

Godziny otwarcia świetlicy:

Od poniedziałku do piątku       

     07:00 - 16:00       

 

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Zespół Szkół Publicznych w Suchaniu