Charakterystyka projektu

 

Człowiek  – najlepsza inwestycja

 

,,Włącz myślenie”- innowacyjny program nauczania i obudowy dydaktycznej dla całego I etapu edukacyjnego

Projekt realizowany w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, działania 3.3 Poprawa jakości kształcenia, poddziałania 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia-projekty konkursowe

 

MERYTORYCZNE ZAŁOŻENIA PROJEKTU

 

1.Cel projektu

Podniesienie do 08.2015r. Jakości oferty edukacyjnej szkół z województwa zachodniopomorskiego poprzez opracowanie, wdrożenie w ośmiu klasach pierwszych obejmujących w roku szkolnym 2014-2015, 193 (94 K) uczniów i upowszechnienie jednego Innowacyjnego Programu Nauczania (kształcącego w szczególności umiejętność myślenia naukowego) oraz komplementarnej do niego obudowy dydaktycznej.

 

2.Założenie podstawowe

 Projekt ,, Włącz myślenie”- innowacyjny program nauczania i obudowy dydaktycznej dla całego I etapu edukacyjnego zakłada:

 1. Zwiększenie poziomu dostosowania do potrzeb uczniów programu nauczania dla klas I Szkół Podstawowych w Suchaniu, Chociwlu i Marianowie poprzez opracowanie, zatwierdzenie i upowszechnienie jednego Innowacyjnego Programu Nauczania/IPN/.
 2. Podniesienie potencjału dydaktycznego Szkół Podstawowych w Suchaniu, Chociwlu i Marianowie umożliwiającego skuteczną realizację Innowacyjnego Programu Nauczania poprzez opracowanie komplementarnej do niego obudowy dydaktycznej złożonej m. in. z multimedialnych pomocy dydaktycznych.
 3. Ulepszenie nauczania w klasach I Szkół Podstawowych w Suchaniu, Chociwlu i Marianowie poprzez wdrożenie Innowacyjnego Programu Nauczania ukierunkowanego na rozwój umiejętności myślenia naukowego obejmującego w roku szkolnym 2014/2015 193 (94K) uczniów w/w szkół.

 

 

 1. Zadania projektu

 

Zadanie I Opracowanie IPN pt. ,, Włącz myślenie” (IV.2014- V.2014)

W ramach zadania opracowany zostanie jeden Innowacyjny Program Nauczania /IPN/ w ramach, którego kształtowana będzie w szczególności umiejętność myślenia naukowego. Nauka będzie odbywała się na  bazie doświadczeń realizowanych w oparciu o miejsca, przedmioty, sytuacje życiowe itp. występujące w najbliższym środowisku ucznia, a tym samym odnosząc się do ich codziennych przeżyć. Nastąpi zwiększenie intensywności nauczania metodami empirycznymi kosztem powszechnie występujących podawczych. IPN będzie uwzględniał specjalne potrzeby edukacyjnych poprzez: stosowanie metody projektowanych okazji edukacyjnych, co pozwoli na pracę uczniów zgodnie z ich potrzebami i możliwościami, a każdy uczeń będzie pracował we własnym tempie i na miarę swoich możliwości; dobór doświadczeń oraz opis jego realizacji będzie uwzględniał różne wersje wykonania – poziom trudniejszy i poziom łatwiejszy z podpowiedziami; program uwzględni konieczność wykonywania zadań i doświadczeń zespołowo dając możliwość rozwijania się uczniom zdolnym i uczniom ze specyficznymi trudnościami; wymagania wobec uczniów zostaną dostosowane do ich potrzeb i możliwości”

Produkty:

 • 1 IPN,
 • 1 raport analizy eksperckiej,
 • 3 pozytywne decyzje dyrektorów szkół (objętych projektem) zatwierdzające IPN do wdrożenia.

 

            Zadanie 2 Opracowanie obudowy dydaktycznej IPN pt. ,, Włącz myślenie” (VI.2014- VIII.2015)

Obudowa dydaktyczna stworzona zostanie na podstawie opracowanego w zadaniu I IPN. Obszary/ przedmioty/ zjawiska z przyrody i otoczenia społecznego, które trudne są do obserwacji w naturalnym środowisku zostaną zobrazowane i utrwalone w postaci eDoświadczeń Młodego Naukowca, pełniących tą samą funkcję co te do ,, samorealizacji” realizowane na bazie scenariuszy. Będą one w sposób etapowy (wideo) pokazywały realizację danego doświadczenia z przerwami w wyświetlaniu, aby uczniowie czynnie uczestniczyli w zajęciach.

 Scenariusze lekcji - opracowane będą tylko dla ucznia. To wynik wcześniejszych propozycji i sugestii nauczycieli dotyczących treści. W opracowywaniu zostaną wzięte pod uwagę pomysły uczniów, ich wnioski i rozwiązania praktyczne doświadczeń. Scenariusze będą zakładały trzy poziomy trudności i przerabiane w zależności od dynamiki i umiejętności uczniów – wybór będzie należał do nauczyciela. Przewiduje się, że 1 scenariusz to ok 3h pracy (min. 2 max 5 stron tekstu A4, czcionką 12), który zawierał będzie szczegółowy opis merytoryczny prowadzonych zajęć.

 „E Doświadczenia Młodego Naukowca” /e-DMN/ będą pomocą dydaktyczną skierowaną do uczniów. Będą one miały formę filmów video tworzonych na podstawie scenariuszy lekcji i zawierać będą nakręcone i zmontowane doświadczenia mające wydźwięk edukacyjny, które następnie będą puszczane przez nauczyciela w klasie za pomocą telewizora/komputera. To rozwiązanie pozwoli uczniom zaprezentować wiele doświadczeń, których realizacja nie byłaby możliwa bezpośrednio w klasie chociażby ze względów bezpieczeństwa (np. prezentacja trwałości materiałów polegająca na upuszczaniu różnych przedmiotów na twardą nawierzchnię np. szkła, lub prezentacja zjawisk opartych na wysokiej temperaturze) czy odległości geograficznej (np. zjawiska występujące tylko w górach/nad morzem).

 

 

Produkty:

 • 958 scenariuszy (1 na 2h),
 • 480 eDMN (1 co 4h).

 

 

            Zadanie 3 Wdrożenie w 3 SP IPN pt. ,, Włącz myślenie” oraz jego upowszechnienie (VIII 2014- VI.2015)

W celu przygotowania nauczycieli do wdrożenia IPN zostanie przygotowany ,,ePoradnik” dla nauczycieli wdrażających IPN ,, Włącz myślenie”, w którym zostaną wyjaśnione wszystkie treści problemowe IPN wraz z obudową zostanie przekazany w formie papierowej i elektronicznej nauczycielom, którzy będą podlegali systematycznemu procesowi monitoringu i ewaluacji przez koordynatora administracyjno-merytorycznego. ePoradnik dla nauczycieli wdrażających IPN „Włącz myślenie” miał na myśli poradnik metodyczny zawierający zestaw rad/wskazówek oraz informacji jak należy prawidłowo rozumieć i stosować IPN wraz z jego obudową dydaktyczną. Ze względu na fakt, iż podręcznik będzie dystrybuowany również w formie elektronicznej, w jego nazwie Wnioskodawca zdecydował się umieścić przedrostek „e” wskazujący na jego elektroniczną formę.

Wszystkie produkty projektu zostaną upowszechnione poprzez umieszczenie ich na stronie Wnioskodawcy oraz szkół w nim uczestniczących, a także zostanie rozesłana informacja (drogą elektroniczną) do szkół w całej Polsce.

Produkty:

 • 1 ,,ePoradnik” (wydruk),
 • 193 uczniów objętych IPN,
 • 10 raportów specjalisty ds wdrożenia programu

 

Przewidywane terminy realizacji projektu

 

- Do 30.05. 2014 r. napisanie Innowacyjnego Programu Nauczania /IPN/

- do 10.06.2014 opracowanie 2 recenzji w sprawie IPN i wydanie  raportu  końcowego dotyczącego IPN

- do 16.06 2014 r. uchwały poszczególnych RP dopuszczające do realizacji IPN

- od 30.07.2014 r. do 30.07.2015 r.– opracowanie e poradnika dla nauczycieli którzy będą wdrażać IPN m.in. wyjaśnienie wszystkich treści problemowych związanych z IPN

- do 31.08.2014- napisanie pierwszych 310 scenariuszy lekcji oraz 155 e Doświadczeń Młodego Naukowca e DMN

- do 31.12.2014 r. - napisanie pierwszych 310 scenariuszy lekcji oraz 155 e Doświadczeń Młodego Naukowca e DMN

- do 30.06.2015 r. - napisanie pierwszych 338 scenariuszy lekcji oraz 170 e Doświadczeń Młodego Naukowca e DMN

 

W międzyczasie wszystkie e Doświadczenia Młodego Naukowca /eDMN / które zostaną opracowane w formie scenariuszy będą nagrywane i jako plik na płycie CD lub innym nośniku będzie przekazywany sukcesywnie do szkół.

 

Jeśli pojawiają się jakieś pytania do opisu merytorycznego proszę kierować  na nasz adres mail

Ryszard Jamroży – koordynator projektu Jamrozy_husky@wp.pl Tel 784-029-881

Malwina Bagińska- asystent koordynatora malwus8@o2.pl Tel. 91 5624-015 

Zespół Szkół Publicznych w Suchaniu
ul.K.A.Hlonda 1

 

tel. 91 5624012 
e-mail: spsu@post.pl

 

 

godziny pracy sekretariatu 7:00-15:30

Godziny otwarcia świetlicy:

Od poniedziałku do piątku       

     07:00 - 16:00       

 

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Zespół Szkół Publicznych w Suchaniu